TVD-Simulaatiomalli

Simulaatiomalli - kuinka se toimii?
TVD-simulaatiomalli - kuinka se toimii

TVD on simulaatioon pohjautuva työkalu kiinteistö- ja rakennusalan käyttöön. Se tarjoaa päätösten tekijöille tarvittavat tiedot parempien päätösten tekemiseen kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. 

Rakennushankkeessa tieto kasvaa projektin edetessä. Vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin suurimmillaan hankkeen alussa ja vähenevät hankkeen edetessä. Simulaatiomalli tarjoaa tarvittavat tiedot oikeiden päätösten tekemiseen heti hankkeen alusta alkaen.

Syötä simulaatiomalliin projektisi

Tietojen perusteella ohjelma simuloi rakennettavan kiinteistön tarvittavine tiloineen ja antaa yksityiskohtaiset arviot muun muassa hankkeen kustannuksista, kokonaispinta-alasta ja hiilijalanjäljestä. Arvio ottaa huomioon kaikki työvaiheet suunnittelusta loppusiivoukseen sekä tarvittavat rakennusosat ja tekniset järjestelmät.

Tarkkaa tietoa kiinteistöstä

Samaa periaatetta voidaan hyödyntää myös kiinteistöjen johtamisessa. Kiinteistöjen simulointi voidaan tehdä juuri niin yksityiskohtaisesti kuin on tarpeen. Yksityiskohtaisesti simuloidun kiinteistön avulla kiinteistöjen arviointi, elinkaari- ja korjausohjelman suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen kiinteistön ylläpidolle onnistuu ilman monimutkaista ja aikaa vievää valtavien tietomassojen käsittelyä.

Simulaatiomallin avulla käytössäsi on mahdollisimman paljon tietoa kiinteistöistäsi silloin, kun voit vielä vaikuttaa lopputuloksiin. Pystyt myös vertailemaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia helposti ja havaitsemaan mahdolliset muutostarpeet varhaisessa vaiheessa. Tällöin keskityt olennaiseen ja löydät oikeat toimenpiteet kiinteistöjesi tai hankkeittesi tavoitteelliseen johtamiseen.

Kuinka se toimii

1.

100 000

suunnittelualgoritmia

2.

Algoritmit kytkettynä toisiinsa neuroverkon tavoin

3.

Yhdistettynä jatkuvasti päivittyvään hinnasto­tietokantaan

Simulaatiomallissa kaikki rakennusosat ja -tehtävät simuloidaan heti hankkeen alussa. Tällöin tavoite ja sen perusteet ovat kirkkaana koko projektiryhmän mielessä jo ennen toimeksiantojen aloittamista. Toimeksianto on myös helpompi aloittaa simuloitujen lähtötietojen avulla. Suunnitelmat ovat välittömästi vertailtavissa simuloituun tavoitteeseen, ja tarvittaessa korvattavissa hyväksytyllä vaihtoehtoisella ratkaisulla. Näin suunnitelman suorat ja epäsuorat vaikutukset saadaan havaittua simulaation kautta. Tilannekuva projektin tavoitteista ja päämäärästä pysyy ajan tasalla ja hankkeen ajautuminen epätoivottuihin lopputuloksiin voidaan estää.

Mitoitusalgoritmien avulla syntyy tarkka mallinnus 

Simulaatiomalli pyrkii kuvaamaan rakennuksen siten kuten suunnittelijat sen suunnittelisivat ja rakentajat rakentaisivat. Simulaatiomallin toiminta perustuu lähes 100 000 mitoitusalgoritmiin, jotka on kytketty toisiinsa neuroverkon tavoin. Yksittäinen mitoitusalgoritmi laskee lopputuloksen käyttäen lähtötietoinaan edellisten algoritmien lopputuloksia ja antaa siten edelleen lopputuloksensa seuraavien mitoitusalgoritmien käyttöön. Neuroverkon ristiriippuvuuksien mallinnus tarkoittaa sitä, että simulaation mitä tahansa osaa voidaan muokata, jolloin muu simulaatio mukautuu haluttuun muutokseen.

Kun simulaation lopputulos, eli konstruktiivinen kuvaus kiinteistöstä hinnoitellaan massiivisten hinnasto- ja hiilijalanjälkirekisterien avulla, saadaan kiinteistön tärkeimmät tunnusluvut laskettua automaattisesti, eikä erillistä tulosten arviointia tarvita. Tällöin erilliset tunnuslukujen arviointitehtävät voidaan suorittaa kuvaamalla itse kiinteistöä. Hintojen muuttuessa itse kiinteistön kuvausta ei tarvitse muuttaa, vaan hinnasto- ja hiilijalanjälkirekisterit voidaan päivittää erillisinä.

Suurimmat hyödyt

Tietoa päätösten tueksi nopeasti ja oikeaan aikaan

Syöttämällä eri vaihtoehtojen tiedot simulaatiomalliin, saadaan vertailukelpoista tietoa kustakin vaihtoehdosta nopeasti. Simulaatiomalli tarjoaakin tärkeää tietoa päätösten tueksi tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, jolloin asioihin päästään vielä vaikuttamaan.

Uuden rakennushankkeen kohdalla on kohteen simuloinnilla helposti tarkistettavissa, johtavatko suunnitellut ratkaisut haluttuun lopputuloksiin ja kohteelle asetettujen tavoitteiden täyttymiseen. Esimerkiksi uusi toimistorakennus voidaan mallintaa jo ennen varsinaisen suunnitteluvaiheen alkamista syöttämällä simulaatiomalliin tiedot kohteen käyttötarkoituksesta, toivotuista tiloista ja esimerkiksi tontin ominaisuuksista. Simulaatiomalli arvioi kohteen kustannukset, kokonaispinta-alan ja hiilijalanjäljen ottaen huomioon kaikki rakentamisen vaiheet. Lisäksi simulaatiomallin avulla on helppo mallintaa myös yksittäisen päätöksen, kuten julkisivumateriaalin vaikutusta kustannuksiin.

Yhteinen visio hankkeen kaikille osapuolille

Kun kyse on rakennushankkeesta, tarjoaa simulaatiomalli myös yhteisen vision kaikille hankkeen osapuolille. Simulaatiomalli kääntää tilaajan ja käyttäjän tarpeet rakennusalan kielelle, jolloin kaikki hankkeeseen osallistuvat asiantuntijat ymmärtävät päämäärän ja yhteisen tavoitteen heti alusta alkaen. Näin kaikki työskentelevät samaa tavoitetta kohden, eikä ristiriitoja synny. Näin hanke myös todennäköisesti saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Haluatko oppia lisää kaikki osapuolet huomioivasta hankekehityksestä? Lataa ilmainen oppaamme täältä

Dataa kiinteistöomaisuudesta investointien tueksi

Simulaatiomallia voidaan hyödyntää myös olemassa olevien kiinteistöjen arvioinnissa ja suuren kiinteistöomaisuuden hallinnassa. Syöttämällä kiinteistön tiedot simulaatiomalliin, työkalu laskee kiinteistön kannattavuuden, maan arvon, käytön aikaisen hiilijalanjäljen sekä kiinteistön arvioidun elinkaaren korjausohjelmineen.

Jos hallittavana on suuri määrä kiinteistöjä, on simulaatiomallista saatavissa helposti ja nopeasti tieto kannattavimmista kohteista. Lisäksi sen avulla on helppo tunnistaa myös investointien mahdolliset riskit, kohteet joiden kannattavuus on muita heikompi tai kohteet, jotka vaativat seuraavaksi suuria investointeja. Simulaatiomallin avulla saatavan tiedon ansiosta on helppo tehdä perusteltuja päätöksiä myös kiinteistöomaisuuden suhteen.

Haluatko kuulla lisää simulaatiomallin toiminnasta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!